Architektonická štúdia

Architektonická štúdia je proces návrhu Vášho rodinného domu. Výsledkom tohto návrhu je elaborát, na základe ktorého sa následne spracuje projekt pre stavebné konanie alebo projekt pre realizáciu stavby. Vďaka architektonickej štúdii si spolu ozrejmíme množstvo súvislostí, o ktorých ste predtým možno ani netušili. V úvode štúdie spolu naformulujeme požiadavky na návrh domu a spolu zistíme prípadné obmedzenia výstavby v danej lokalite.

Na základe týchto podkladov potom navrhneme pôdorys Vášho budúceho rodinného domu. Navrhnutý pôdorys, obvykle po niekoľkých kolách úprav, získa finálnu podobu. Na základe pôdorysu vypracujeme 2D pohľady ako aj 3D model objektu, kde spolu doladíme estetické a materiálové prvky.

– situáciu osadenia stavby na pozemku

– pôdorysy podlaží

2D ortogonálne pohľady

– 3D model objektu

– vizualizácie

Projekt pre územné rozhodnutie

Slúži na vydanie Územného rozhodnutia, ktoré udáva konkrétne podmienky umiestnenia objektu na pozemku a podmienky pripojenia na dopravné vybavenie a inžinierske siete. Projekt na územné rozhodnutie je jednoduchší ako Projekt na stavebné konanie a neobsahuje projekty všetkých profesií. Nie pri každej stavbe je potrebné riešiť aj Projekt na ÚR. Vo väčšine prípadov rodinných domov prebieha územné konanie zlúčené so stavebným.

Realizačné projekty

Realizačné projekty sú vypracované veľmi podrobne, vyobrazujú detailné konštrukčné riešenia spolu s riešeniami technických sietí a zariadení. Realizačný projekt je výborným podkladom pre realizačnú firmu, je možné podľa neho stavebné dielo vyhotoviť. Realizačné projekty neodsúhlasujú orgány štátnej správy, ani iné dotknuté organizácie, vyhotovujú sa pre investora stavby. Realizačný projekt sa spravidla vypracováva pri stavbách väčšieho rozsahu, prípadne aj náročnejšie, väčšie rodinné domy a stavbách konštrukčno-technicky náročnejších.

Inžinierska činnosť

Po dohode s klientom zabezpečujeme inžiniersku činnosť – pred realizáciou (počas projektovania) aj počas realizácie stavebného diela. Inžinierska činnosť, alebo inžiniering, znamená odbremenenie investora od všetkých starostí súvisiacich s vybavením úradných povolení potrebných pred výstavbou a jeho zastupovanie pred dotknutými úradmi.

Projekt pre stavebné konanie

Slúži na vydanie stavebného povolenia. Je menej podrobný ako projekt pre realizáciu stavby a neobsahuje výkresy detailov ani výkazy materiálov a prvkov, avšak obsahuje projekty všetkých potrebných profesií. Projekt na stavebné povolenie vieme preto vypracovať rýchlejšie a lacnejšie ako projekt pre realizáciu stavby. Výhodný je hlavne pri jednoduchších rodinných domoch, ktoré sa dajú postaviť aj z projektu na stavebné povolenie a tým znížiť náklady na stavbu domu.

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie je vypracovaná po ukončení architektonickej štúdie.

Úplná projektová dokumentácia pre stavebné konanie obsahuje:
– sprievodnú správu
– súhrnnú technickú správu
– výkresy situácie objektu
– Architektonicko-stavebné riešenie:
– technická práva
výkresy architektonicko-stavebného riešenia (pôdorysy, pohľady, rezy, atď)
– statické posúdenie stavby
– projekt požiarnej bezpečnosti stavby
– projektové energetické hodnotenie stavby
– projekt vodovodnej prípojky
– projekt kanalizačnej prípojky
– projekt elektrickej prípojky
– projekt plynovodnej prípojky (v prípade pripojenia)

K projektovej dokumentácii je možné vypracovanie dalších projektov profesií na základe vášho záujmu ako aj na základe požiadaviek príslušného stavebného úradu, sú to :

– realizačný projekt statiky

– projekt plynofikácie objektu

– projekt zdravotechniky

projekt vykurovania

– projekt vzduchotechniky a chladenia

projekt elektroinštalácie a bleskozvodu

– dopravné projekty (vjazdy, spevnené plochy a komunikácie), projekty rozkopávok verejných komunikácií

– výkaz výmer a rozpočet stavby

Nie každý z týchto projektov je dodávaný ku každej projektovej dokumentácii, ich zoznam je vždy odkonzultovaný s klientom a následne zahrnutý do cenovej ponuky.